1. Vizsgák bejelentése, előkészítése

Mozgóképes szakképzések esetében a szakmai vizsgára bocsátás feltételei a következők:

 • modulzáró vizsga eredményes letétele

 • a vizsgafilm, a vizsgamunka, illetve a záródolgozat előzetes elkészítése

A vizsgára bocsátás feltételeinek meglétéről a vizsgára való jelentkezés kapcsán a képzőhely előzetes nyilatkozatot tesz, a vizsga nyitó értekezletén pedig a vizsgabizottság rendelkezésére bocsátja az előírt feltételek fennállását bizonyító vizsgázónként összeállított dokumentumokat:

 • a 20/2007 SZMM rendelet 6. sz. mellékletének alapján kitöltött jelentkezési lap

 • a 20/2007 SZMM rendelet 7. sz. mellékletének megfelelő igazolás a modulzáró vizsgáról/ a képzés eredményes befejezéséről

 • az érettségi bizonyítványnak a képző intézmény által hitelesített másolata.

 • Javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát is.

A vizsgabizottságnak a vizsgaszervezőt képviselő tagja az egyes jelentkezési lapokon aláírásával igazolja a feltételek meglétét. A dokumentumok archiválásáról a képzőhely gondoskodik.

A vizsgára történő írásos bejelentkezés keretében a képzőhely – előzetes szóbeli egyeztetés után – tájékoztatja a vizsgaszervezőt arról, hogy

 • hány fővel és milyen szakmá(k)ból kíván vizsgázatni (részletezve azt is, hogy ez milyen esetleges rész-szakképesítés(eke)t, milyen elágazás(oka)t, illetve milyen ráépülés(eke)t érint);

 • melyik időpontra tervezi a vizsgát;

 • milyen helyszínen kívánja lebonyolítani azt (s egyúttal nyilatkozik arról, hogy az adott helyszínen a vizsga lebonyolításához szükséges eszközökről, valamint a munkabiztonságról ő gondoskodik-e, illetve a vizsgaszervezőtől várja-e ezen feltételek biztosítását);

 • melyik vizsgarésznél kiket kíván delegálni a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőként;

 • van-e kérése a vizsgabizottság valamelyik tagjára, illetve elnökére vonatkozóan.

Egyúttal nyilatkozatot tesz arról, hogy

 • a képzőhely rendelkezik az adott szakképzés(ek)re vonatkozó nyilvántartásba vételt igazoló tanúsítvánnyal;

 • a vizsgára bocsátás feltételeinek valamennyi vizsgázó megfelel;

 • és a képzőhely legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 3 héttel legalább 2 példányban átadja a vizsgaszervezőnek a vizsgafilmeket (DVD lemezen vagy VHS kazettán összegyűjtve), illetve a záródolgozatokat, melyekhez mellékeli a szaktanári értékeléseket is. (Ezen anyagok 1-1 példányát a vizsgaszervező eljuttatja a vizsgabizottság elnökéhez és legalább az egyik tagjához, akik a szóbeli vizsga megkezdése előtt megnézik, és egyénileg értékelik azokat.)

 

A vizsgaszervező ezek alapján kialakítja:

 • a vizsgacsoportokat (ha a jelentkezők száma nem éri el a tíz főt, és ésszerű időn belül nem lehet a vizsgázókat egy másik – hasonló jellegű – szakmai vizsgacsoportba beosztani, a vizsgaszervező a szakképesítésért felelős minisztertől felmentést kér a minimális létszámra vonatkozó kötöttség alól, s az ezt tanúsító felmentés másolatát csatolja a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezethez benyújtott vizsgajelentkezéshez)

 • az egyes vizsgatevékenységek lebonyolítási rendjét;

 • valamint lebonyolítja bejelentésekkel és a vizsgabizottság felállításával kapcsolatos feladatokat. (Mivel az utóbbiak része az NSZFI-nek, illetve – szükség esetén – a miniszternek teendő bejelentés, illetve a szükséges döntések kezdeményzése, a képzőhelynek a vizsga tervezett időpontja előtti hónap első napjaiban, de minimálisan a az első vizsgatevékenység előtt 40 nappal kell kezdeményeznie a vizsgaszervezési folyamatot az OPAKFI-nál.)