Az alapszabály pdf formátumban itt tekinthető meg.

OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY-a

(A 2015. április 9-ei Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1    Az Egyesület neve:

Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület

Rövid neve: OPAKFI Egyesület

Angolul:

Scientific Society for Optics, Acoustics, Motion Pictures and Theatre Technology

Franciául:

Société Scientifique d'Optique, d'Acoustique, de la Technique de Cinematographie et de Théatre

Németül:

Wissenschaftlicher Verein für Optik, Akustik, Kino- und Theatertechnik

 

1.2    Az Egyesület országos tudományos, társadalmi szervezet, mely jogi személyként működik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) és Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv) rendelkezései szerint.

 

1.3    Az Egyesület politikai pártoktól mindenkor független, azoktól anyagi támogatást semmikor nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Politikai választásokon jelöltállításban, választási kampányban, illetve azok elősegítésében sem önállóan, sem másokkal közösen nem vesz részt, és azokat nem támogatja.

 

1.4    Az Egyesület közhasznú szervezetként működik, tevékenységével hozzá kíván járulni a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, közvetlenül vagy közvetve közfeladat teljesítését szolgálja, közérdekből, haszonszerzési cél nélkül a jogszabályokban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve.

 

 

1.5    Az Egyesület székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A., félemelet 16.

 

1.6    Az Egyesület működési területe: Magyarország, működésének területi hatóköre, földrajzi kiterjedése szerint országos és nemzetközi.

 

1.7    Az Egyesület alapítási éve: 1933.

 

1.8    Az Egyesület pecsétje köriratban: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (1933) "OPAKFI"

 

1.9       Az Egyesületet az elnök és a főtitkár önállóan jegyzi.                                                               

 

                                                                           2.

AZ EGYESÜLET CÉLJA,  FELADATAI,  ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

2.l        Az Egyesület elsődleges célja: „Szakterületein a tudományos és technikai haladás előmozdítása, tudományos tevékenység,annak  társadalmi hasznosítása, ismeretterjesztés és  oktatás”

          Az Egyesület további céljai:

·         a közhasznú szolgáltatásai révén a működésének szakterületein a tudományos és technikai haladás előmozdítása,

·         a szakterületein elért hazai és külföldi eredmények, korszerű szakmai ismeretek, gondolatok, gyakorlati módszerek széleskörű ismertetése,

·         az Egyesület egyéni tagjai és az Egyesülethez jogi tagként csatlakozó szervezetek (a továbbiakban: tagok) összefogása, szakmai színvonalának emelése és szakmai tevékenységük háttértámogatása,

·         a tagjai továbbképzésének és önképzésének elősegítése,

·         szakmai képzések, továbbképzések és vizsgáztatások, valamint ezek tartalmi oldalának és keretfeltételeinek kialakítása;

·         a környezetvédelmi célok megvalósítása a zaj- és rezgéscsökkentés, levegőtisztaság-védelem szakmai támogatásával,

·         a működése szerinti és a kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakemberek közötti együttműködésnek, a kapcsolataik bővítésének támogatása,

·         szoros kapcsolatok kiépítése és ápolása a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel.

 

           2.2     Az Egyesület  a fenti célok megvalósítására a 2.3. pontban részletezett szakosztályokat hoz létre, amelyek szakmai önállósággal hajtják végre a 2.4-2.15 pontban felsorolt valamennyi feladatot a szakosztályuk speciális sajátosságainak megfelelően. A  szakosztályok a fenti célok megvalósítása érdekében szükség, illetve igény szerint egymással együttműködnek.

 

2.3  Az Egyesület szakosztályai és az azok által művelt szakterületek:

 

A szakosztály megnevezése

Szakterület

Akusztikai szakosztály

akusztika, színháztechnika

Audiovizuális szakosztály

audiovizuális (multimédiás) technika, film- és videoterjesztés

Optikai szakosztály

optika, finommechanika, mikrotechnika, mechatronika és elektronikai technológia

Zaj- és rezgéscsökkentési szakosztály

zaj- és rezgéscsökkentés, levegőtisztaság-védelem

 

 

   

 

 

 


2.4 Az egyesület céljainak megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységeket fejti ki:

Az Egyesület

közhasznú tevékenysége

Közfeladat

Jogszabályhely

1.

·         a közhasznú szolgáltatásai révén a működésének szakterületein a tudományos és technikai haladás előmozdítása,

·         a szakterületein elért hazai és külföldi eredmények, korszerű szakmai ismeretek, gondolatok, gyakorlati módszerek széleskörű ismertetése,

·         az Egyesület egyéni tagjai és az Egyesülethez jogi tagként csatlakozó szervezetek (a továbbiakban: tagok) összefogása, szakmai színvonalának emelése és szakmai tevékenységük háttértámogatása,

·         a tagjai továbbképzésének és önképzésének elősegítése,

·         szakmai képzések, továbbképzések és vizsgáztatások, valamint ezek tartalmi oldalának és keretfeltételeinek kialakítása;

·         a környezetvédelmi célok megvalósítása a zaj- és rezgéscsökkentés, levegőtisztaság-védelem szakmai támogatásával,

·         a működése szerinti és a kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakemberek közötti együttműködésnek, a kapcsolataik bővítésének támogatása,

Tudományos tevékenység, kutatás, fejlesztési és innovációs stratégia (KFI stratégia) megalkotása, kutatóhelyek létesítése, vállalkozások ösztönzése KFI eredmények létrehozására,  együttműködés az EU programjaiban, KFI  eredmények külföldi hasznosítása.

2014.évi LXXVItv.a tudományos kutatásról, fejlesztéséről és innovációról,

2.§a-g;

4.§ 1.bek. a.) c.) d.)e.) f.) g.;

10.§


 

2.

·         a közhasznú szolgáltatásai révén a működésének szakterületein a tudományos és technikai haladás előmozdítása,

·         a szakterületein elért hazai és külföldi eredmények, korszerű szakmai ismeretek, gondolatok, gyakorlati módszerek széleskörű ismertetése,

·         az Egyesület egyéni tagjai és az Egyesülethez jogi tagként csatlakozó szervezetek (a továbbiakban: tagok) összefogása, szakmai színvonalának emelése és szakmai tevékenységük háttértámogatása,

·         a tagjai továbbképzésének és önképzésének elősegítése,

·         szakmai képzések, továbbképzések és vizsgáztatások, valamint ezek tartalmi oldalának és keretfeltételeinek kialakítása;

·         a környezetvédelmi célok megvalósítása a zaj- és rezgéscsökkentés, levegőtisztaság-védelem szakmai támogatásával,

·         a működése szerinti és a kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakemberek közötti együttműködésnek, a kapcsolataik bővítésének támogatása,

Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, ezen belül köznevelési intézmény alapításának és fenntartásának támogatása, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés, oktatás, köznevelési hídprogramok keretében folyó nevelés, oktatás.

2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről

4.§ (1) bek. c-u)

3.

·         a közhasznú szolgáltatásai révén a működésének szakterületein a tudományos és technikai haladás előmozdítása,

·         a szakterületein elért hazai és külföldi eredmények, korszerű szakmai ismeretek, gondolatok, gyakorlati módszerek széleskörű ismertetése,

·         kulturális tevékenység, ezen belül művészi alkotómunka feltételeinek javítása,

·         az Egyesület egyéni tagjai és az Egyesülethez jogi tagként csatlakozó szervezetek (a továbbiakban: tagok) összefogása, szakmai színvonalának emelése és szakmai tevékenységük háttértámogatása,

·         a tagjai továbbképzésének és önképzésének elősegítése,

·         szakmai képzések, továbbképzések és vizsgáztatások, valamint ezek tartalmi oldalának és keretfeltételeinek kialakítása;

·         a működése szerinti és a kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakemberek közötti együttműködésnek, a kapcsolataik bővítésének támogatása,

Kulturális tevékenység, ezen belül művészi alkotómunka feltételeinek javítása, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, művészeti intézmények támogatása, művészi értékek létrehozásának és megőrzésének segítése, kulturális szolgáltatások, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása.

1991.évi XX.ta helyi önkormányzatok és szerveik, …… feladat és hatásköreiről 121§a)-b;

2011.évi CLXXXIX tv.Magyarország helyi önkormányzatairól

13.§(1) 7.;

2008.évi XCIX tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3.§(1) )

2.4    Az Egyesület a műszaki és tudományos fejlődés előmozdítása érdekében

·         műszaki tanácsadást végez,

·         javaslatokat állít össze komplex műszaki és gazdasági feladatok megoldására,

·         kutatási témákat javasol, részt vesz tudományos kutatási tervek, szabványjavaslatok készítésében és véleményezésében,

·         szakterületein határozatokat, rendeleteket kezdeményez, ilyeneket véleményez, bírál, stb.

Az Egyesület a műszaki, illetve tudományos feladatok megoldására munkabizottságokat szervezhet.

Az Egyesület a szakterületein kiemelten foglalkozik a környezetvédelem és a minőségbiztosítás kérdéseivel.

 

2.5    Az Egyesület a szakterületein

·         a szakmai aktivitás fokozása és a kiemelkedő tevékenységek elismerésére, támogatására pályázatokat hirdet, díjakat, jutalmakat tűz ki,

·         hangsúlyozottan foglalkozik a fiatal szakemberek egyesületi munkába való bevonásával.

 

2.6    Az Egyesület a hazai és külföldi tudományos és műszaki eredmények széleskörű ismertetése és gyakorlati alkalmazása érdekében

·         kongresszusokat, konferenciákat, előadásokat, szakmai összejöveteleket, bemutatókat, vitákat, stb. rendez,

·         szakfolyóiratokat és műszaki kiadványokat szerkeszt, kiadói tevékenységet folytat,

·         javaslataival és bírálataival segíti a műszaki és tudományos könyvkiadás munkáját,

·         képviselteti magát nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon, rendezvényeken.

 

2.7    Az Egyesület a szakmai képzés érdekében

·         tanfolyamokat, képzéseket szervez, amelyek elvégzéséről tanúsítványt ad,

·         részt vesz a szakmai vizsgáztatásban,

·         figyelemmel kíséri, javaslatokkal, bírálatokkal segíti az alap-, közép- és felsőfokú oktatást, valamint a szakképzést és a felnőttoktatást,

·         részt vesz a mérnökök és szakmérnökök, középfokú végzettségűek tovább- és átképzésében,

·         üzemlátogatásokkal szélesíti tagjainak ismeretkörét,

·         szakmai látogatásokat szervez hazai és külföldi tudományos és technikai eredmények megismertetésére.

 

2.8    Az Egyesület a szakterületeit érintő tudományszakok közötti kapcsolat teremtés érdekében

·         elősegíti a tudományos és műszaki szakemberek párbeszédét, vitáit,

·         szakosztályok közötti közös megbeszéléseket szervez,

·         tudományos üléseket tart.

 

2.9    Az Egyesület a tagság véleményének képviselete érdekében

·         állandó kapcsolatot tart a szakterületeihez közel álló más társadalmi egyesületekkel,

·         akár felkérésre, akár önálló kezdeményezés formájában hallatja szavát az állami és államigazgatási szerveknél.

 

2.10 Az Egyesület szakértői tevékenységet folytat, megbízás alapján szakvéleményeket, tanulmányokat készít.

 

 

2.11 Az Egyesület együttműködhet olyan gazdasági társaságokkal, amelyek elősegítik a saját céljai megvalósítását.

 

2.12 Az Egyesület a jogszabályokban megengedett keretek között, kiegészítő jelleggel, a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytathat, de befektetési tevékenységet nem folytat.

 

2.13 Az Egyesület együttműködik külföldi társegyesületekkel, képviselteti magát nemzetközi szervezetekben, valamint képviseli az adott szakterület hazai közösségét.

 

2.14 Az Egyesület díjakat alapít és adományoz, emlékérmeket ad ki.

 

2.15 Az Egyesület közhasznú és egyéb szolgáltatásai nyilvánosak; programfüzet, rendezvényi meghívók, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények feltételei szerint, a Titkársághoz benyújtott jelentkezés alapján vehetők igénybe.

 

2.16  Az Egyesület az Ectv. 75.§ (5) bekezdése alapján és a VII. fejezete szerint 2014. május 31. napjáig köteles kezdeményezni az Ectv-nek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. Ezen időpontig megtartja korábban bejegyzett közhasznú jogállását.

 

2.17  Az Egyesület megtartja közhasznú szervezeti minősítését, amennyiben megfelel az Ectv foglalt feltételeknek. Így különösen, ha létesítő okiratában megjelölt, közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet végez és ez a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését szolgálja, ahhoz megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és amelynek megfelelő a társadalmi támogatottsága. Ezen feltételeknek és tevékenységeknek tükröződni kell az Egyesület éves beszámolójában, valamint a hozzá tartozó közhasznúsági mellékletben. Az Egyesület köteles a tárgyévet követő május 31-ig a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági mellékletét elkészíteni és a beszámolóval azonos módon letétbe helyezni és az elfogadástól számított 30 napon belül közzétenni.

         Az Egyesület a szolgáltatásait nyilvánosan a www.opakfi. hu honlapon közzéteszi.

 

2.18 Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személyek is részesülhessenek a közhasznú szolgáltatásokból. A szolgáltatást a tagsági joggal nem rendelkező személyek, az Elnökségnek történt előzetes írásos bejelentés után igénybe vehetik.

 

3.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

3.l     Rendes tagok lehetnek mindazok a hazai személyek, akik az Egyesület szakterületei iránt érdeklődnek, célkitűzéseit magukévá teszik, munkájában részt kívánnak venni és alapszabályát elfogadják. Jogaikat és kötelezettségeiket a 4. pont tartalmazza.

3.2    Ifjúsági tagok lehetnek a hazai oktatási intézmények nappali tagozatainak hallgatói, valamint végzett növendékei a végbizonyítványuk megszerzését követő év végéig.

3.3    Tiszteleti tagok lehetnek olyan hazai vagy külföldi kiemelkedő tudományos vagy közéleti személyiségek, akik az Egyesület munkájának előmozdításában érdemeket szereztek és akiket a közgyűlés tiszteleti tagnak megválaszt.

A tiszteleti tagok egyesületi tisztségre nem választhatóak, és nem rendelkeznek egyesületi választójoggal sem, és tagdíjat sem fizetnek. Részt vehetnek az Egyesület egy, vagy egyidejűleg több szakosztályának műszaki-tudományos munkájában, bizottságaiban. Részt vehetnek továbbá az Egyesület vállalkozási tevékenységében, az Egyesület rendezvényein részvételi díj kedvezményben részesülhetnek.

3.4    Jogi tagok lehetnek azok a gazdálkodó szervezetek, intézmények, stb., amelyek az Egyesület munkáját anyagilag és erkölcsileg támogatni kívánják, az Egyesület segítségét munkájukhoz igénybe kívánják venni és minderről az Egyesülettel megállapodást kötnek.

4.

EGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

4.l     A rendes tagok jogai:

Az Egyesület tagjai és a jogi tagok képviselői

·         részt vehetnek az Egyesület egy, vagy egyidejűleg több szakosztályának műszaki-tudományos munkájában, bizottságaiban. A szakosztályi vezetőség jóváhagyásával munkabizottságokat alakíthatnak és munkájukat az alapszabály, valamint a szervezeti és működési szabályzat előírásai szerint végzik,

·         az Elnökség megbízásából az Egyesület képviseletében, illetőleg a szakosztályi vezetőség megbízásából a szakosztály képviseletében részt vehetnek hazai és nemzetközi tanácskozásokon,

·         a szakosztályi vezetőség javaslata alapján - az Elnökség hozzájárulásával - az Egyesület anyagi támogatásával részt vehetnek külföldi, szakmai konferenciákon, tanulmányutakon,

·         részt vehetnek szavazati joggal az Egyesület közgyűlésén,

·         bármelyik tisztségre megválaszthatók,

·         részt vehetnek az Egyesület vállalkozási tevékenységében,

·         az Egyesület rendezvényein részvételi díj kedvezményben részesülhetnek.

4.2               A rendes tagok kötelessége az Egyesület tagjai az alapszabály előírásait megtartani és tagdíj befizetési kötelezettségüknek rendszeresen eleget tenni.

4.3         A tagdíj

4.3.1            rendes tagok esetében a közgyűlés által évente meghatározott egyéni tagdíj,

4.3.2     jogi tagok esetében kétoldalú megállapodással rögzített, egy naptári évre szóló jogi tagdíj, amely év közben nem szüntethető meg.

4.4    A tagok felvétele:

          A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A felvételt a szakosztályok vezetőségének javaslata alapján az Elnökség fogadja el. A tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

4.5    A tagság megszűnése:

   Az egyesületi tagság megszűnik

4.5.1          a tag kilépésével,

4.5.2          a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával

4.5.3          az éves tagdíj befizetésének elmulasztása esetén, a következő év végén,

4.5.4          a tag halálával, jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével

4.5.5     az Egyesület a kizárás intézményét nem alkalmazza.

4.6     A tagság megszűnésével a tag jogai is azonnal megszűnnek.

 

5.

A KÖZGYŰLÉS, AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI

 

5.l     A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve. amely az egyesületi alapszabály és az egyéb idevonatkozó jogszabályok figyelembevételével az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

5.2         A közgyűlés rendes, tisztújító és rendkívüli lehet. Rendes közgyűlést az Egyesület évente tart.  Tisztújító közgyűlést az Egyesület 4 évenként rendez. Rendkívüli közgyűlést az Elnökség bármikor összehívhat, ha pedig legalább 50 tag - a cél megjelölésével - ezt kéri, az Elnökség összehívni köteles.

5.3     Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a.)     az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b.)    az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c.)     az Egyesület céljának elérése veszélybe került.

5.4     Az 5.3 pont miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

5.5    A közgyűlés hatásköre:

  5.1.1        A közgyűlésnek kizárólagos döntési joga van az alábbi esetekben: 

a.)     az Egyesület alapszabályának jóváhagyása és módosítása,

b.)    az Egyesület alapvető feladatainak és működési irányelveinek meghatározása,

c.)     az Egyesület két közgyűlés közötti időszakban végzett munkájának megvitatása az Elnökség, tevékenységének értékelése,

d.)     az alább felsorolt egyesületi vezető tisztségviselőknek 4 évi időtartamra titkos szavazással való megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása:

o    elnök,

o    főtitkár,

o    a Tudományos Bizottság elnöke,

o    a Szakosztályok jelölése alapján a szakosztályok elnökei

o    a Felügyelő Bizottság tagjai, ezek között a Bizottság elnöke

e.)     az Egyesület megszüntetése, más egyesülettel, szövetséggel való egyesülése, vagy szétválása,

f.)      az éves költségvetés, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, amely a következőket tartalmazza:

o a számviteli beszámolót;

o a költségvetési támogatás felhasználását;

o a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

o a cél szerinti juttatások kimutatását;

o a központi költségvetési szervtől, illetve a központi költségvetés alrendszereitől kapott támogatások mértékének bemutatását;

o az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét;

o a végzett közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolóját,

g.)    az éves egyéni tagdíj megállapítása,

h.)       vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll,

i.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,

j.)jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

k.)     a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és dí­jazásának megállapítása,

l.) végelszámoló kijelölése,

m.)  döntés mindazon ügyekben, amelyeket valamely jogszabály a hatáskörébe utal.

 

5.1.2          A közgyűlés előkészítése:

A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét az Elnökség a kitűzött időpont előtt legalább egy hónappal a Meghívóban írásban közli a tagsággal. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A közgyűlési beszámolót és valamennyi, a közgyűlésen megvitatandó dokumentumot a tagok rendelkezésére kell bocsátani az Egyesület honlapján (http://www.opakfi.hu).

         5.1.3   A közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal bármely tag indoklással ellátott, az Egyesülethez címzett, írásos bejelentéssel kérheti a napirend kiegészítését, amelyről az Elnökség dönt. Amennyiben az Elnökség a napirend kiegészítésről nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadása előtt külön határoz a napirend kiegészítés elfogadásáról.

5.1.4 A közgyűlés rendje:

              A közgyűlésen az Egyesület minden rendes tagja azonos mértékű  szavazati joggal vehet részt. Az ülés megkezdésekor a közgyűlés  megválasztja a levezető elnököt, a hitelesítő 2 tagot, 2 szavazatszámlálót. A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére és gondoskodik arról, hogy a határozatképességet minden egyes szavazásnál megvizsgálják.

a.)     A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele plusz egy tag jelen van. A közgyűlési meghívóban meg kell határozni a határozatképtelenség miatt megismételendő közgyűlés helyét és idejét is, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az ily módon megismételt közgyűlés - csak a meghirdetett napirendi pontokban - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

b.)    A közgyűlésen

o    az Elnökség beszámolóját az Egyesület elnöke,

o    a Felügyelő Bizottság beszámolóját a Felügyelő Bizottság elnöke,

o    az Alapszabály-módosító Bizottság beszámolóját az Alapszabály-módosító Bizottság elnöke,

o    a tisztségviselők megválasztásához a Jelölő Bizottság jelöltjeit a Jelölő Bizottság elnöke,

o    a jutalmazásokat és kitüntetéseket a Díj Bizottságok elnökei,

o    a határozati javaslatokat a közgyűlés elnöke terjeszti elő.

c.)    Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlés hagyja jóvá, egyszerű szótöbbséggel.

d.)    A vezető tisztségviselőket a közgyűlés titkos szavazással választja meg.

e.)    A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabály és az egyesület céljának módosítására és az Egyesület megszűnésére vonatkozó határozatokat, amihez a jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség. A vezető tisztségviselők megválasztásához többes jelölés esetén a szavazásban résztvevők 50 %-át meghaladó számú, érvényes szavazatra van szükség. Ez az első választási körben a két legtöbb szavazatot kapott személyre korlátozott, újabb szavazással is elérhető.

f.)     A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek hitelességét a közgyűlés által  választott levezető elnök, a 2 hitelesítő tag és a jegyzőkönyvvezető igazolja.

g.)    A közgyűlés határozatait sorszámozva, dátummal ellátott jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely tartalmazza a határozat megfogalmazását, hatályát, a döntést támogatók, illetve az ellenzők számát.

5.1.5 A közgyűlésen hozott döntésekről külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés időpontját, a döntés hatályát, az elfogadók és az ellenzők számarányát, valamint az elfogadott határozat pontos szövegét és sorszámát.

5.1.6 A közgyűlés nyilvános.

5.1.7 A közgyűlésen hozott döntéseit azok meghozatalát követő 3. napon az elnökség az Egyesület www.opakfi.hu honlapon teszi közzé, illetve az Egyesület székhelyén levő hirdetőtáblán a határozat meghozatalától számított 15 napos időtartamra kifüggeszti.

5.1.8 Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba a titkárságon történt bejelentés után a titkárság 8 napon belül betekintést nyújt a kérelmezőnek.

5.1.9 Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói közlésének nyilvánosságára vonatkozó szabályokat az Alapszabály VII. fejezete tartalmazza.

5.2    Az Egyesületet  a 7 tagú Elnökség irányítja. Az Elnökség az Egyesület operatív irányító és végrehajtó szerve. Két Közgyűlés között intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét. Az Elnökség munkáját az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a főtitkár vagy az Elnökség tagjai közül meghatalmazott személy vezeti.

5.2.1   Az Elnökség tagjai:

az Egyesület elnöke,

az Egyesület főtitkára,

az Egyesület Tudományos Bizottságának elnöke,  

        az Akusztikai szakosztály elnöke;

         az Audiovizuális szakosztály    elnöke;

         az Optikai szakosztály elnöke;

         a Zaj- és rezgéscsökkentési szakosztály elnöke

Állandó meghívottak:

·   a Felügyelő Bizottság elnöke,

·   a területi csoportok megbízottjai

Az Elnökségnek joga van bármikor tanácskozó tagokat meghívni.

5.2.2  Az egyesület törvényes képviseletét az elnök és a főtitkár látja el.

          A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

          A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

5.2.3 Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./ a tagság nyilvántartása;

i./   az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./   a tag felvételéről való döntés.

m/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

5.2.4 Az Elnökség feladatai továbbá:

·    megvitatja az Egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkáját és meghatározza az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatait,

·   elkészíti az éves munkatervet,

·   elkészíti az Egyesület rendezvény naptárát,

·   elkészíti az Egyesület éves pénzügyi költségvetési tervét,

·   a költségvetés keretei között irányítja az Egyesület célja és közhasznú működése szerinti gazdálkodását,

·   biztosítja az Egyesület által cél szerint nyújtott támogatások igénybevételi módja és a juttatásban részesülők nyilvánosságát,

·   a szakosztályok javaslata alapján jóváhagyja új egyesületi bizottságok, szakmai tagozatok létesítését,

·   szükség esetén megválasztja az Etikai Bizottság elnökét és tagjait,

·   ellenőrzi a titkárság munkáját, az Egyesület éves költségvetési keretén belül meghatározza a titkárság személyi jellegű és egyéb működési költségkereteit.

·   beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek.

5.2.5    Az Elnökség ülését az Egyesület elnöke írásban (e-mailben), a napirend megjelölésével, az ülést megelőzően legalább 8 munkanappal hívja össze. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

5.2.6    Az Elnökség határozatképes, ha legalább hat tagja jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Ha azonban egyetlen tag is úgy kívánja, az előterjesztés fölött titkos szavazással kell dönteni.

5.2.7    Az Elnökség üléséről, határozatairól jegyzőkönyvet kell vezetni, amit a titkárságon kell nyilvántartani és az Elnökség tagjainak az ülést követő 2 héten belül el kell juttatni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés sorszámát, tárgyát, hatályát, tartalmát, a döntést támogatók és ellenzők személyét.

5.2.8    Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.

5.3       A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

·   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

·   bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

5.4       Az Egyesület vezető tisztségviselői:

·   az Egyesület elnöke,

·   az Egyesület főtitkára,

·   a Tudományos Bizottság elnöke,

·   az Egyesület szakosztályainak elnökei  által az Elnökségbe delegált tagok. 

·   a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai,

5.4.1    Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, vagy annak közeli hozzátartozója, aki olyan vállalkozás tagja, vagy annak vezető beosztású alkalmazottja, amelyik az Egyesülettel üzleti (vállalkozási) kapcsolatban áll. Nem tekintendő üzleti (vállalkozási) kapcsolatnak az Egyesület célja szerinti tevékenység körében keletkezett szerződés.

5.4.2    Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki bármely olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig,

a)   amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az Állami Adó- és Vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b)   amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c)   amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d)   amelynek adószámát az Állami Adó- és Vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

5.4.3    A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5.4.4    A tisztségviselők a jóváhagyott éves költségvetésben meghatározott kereten belül az Elnökség határozata alapján - a bármely egyesületi tag által megkapható kitüntetés mellett - tiszteletdíjban részesülhetnek.

5.4.5 Az Egyesület képviseletét nemzetközi szervezetekben az Elnökség által megbízott személyek látják el.

5.4.6 Az Egyesület elnöke

·   Vezeti a közgyűlést, ellenőrzi annak Alapszabály szerinti lefolytatását, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, képviseli és jegyzi az Egyesületet.

·   Az Egyesület nevében szerződéseket köt.

5.4.7 Az Egyesület főtitkára

·   Az Egyesület közgyűlései között, az Elnökség közreműködésével folyamatosan, felelősséggel irányítja az Egyesület munkáját és gazdálkodását, jegyzi az Egyesületet.

·   Irányítja a titkárság munkáját. Gyakorolja a munkáltatói jogokat,az Elnökséggel előzetesen egyeztetve.

·   Az Egyesület nevében szerződéseket köt.

5.4.8 Az elnök és a főtitkár intézkedéseikért az Egyesület Közgyűlésének és az ellenőrzésre jogosult állami szerveknek felelősek.

5.4.9 Az elnök vagy a főtitkár lemondása, illetve tartós távolléte esetén a tisztségében maradó, illetve a tevékenységét folytató, teljes körűen ellátja a másik felelősségi körébe tartozó teendőket.

6.

A TITKÁRSÁG 

 

6.1    A titkárság munkáját a főtitkár irányítja.

6.2    A titkárság feladatai:

·   a rendezvények, szakmai programok, szakmai utaztatások szervezése,

·   az Egyesület teljes körű pénzügyi gazdálkodása,

·   a szakértői megbízásos munkák kezelése,

·   a szakmai lapok kiadásának, terjesztésének és pénzügyeinek koordinálása,

·   a vezető szervek üléseinek előkészítése,

·   a tagnyilvántartás, a tagdíjbeszedés, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti adományok gyűjtése,

·   az egyesületi nyilvántartás és archiválás.

6.3     titkárság tevékenységét az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szabályozza, amit az Elnökség hagy jóvá.

7.

NYILVÁNTARTÁS, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

 

7.1 Az Egyesület Alapszabálya, működési szabályai, beszámolói, pályázatai és hirdetményei nyilvánosak. Programfüzet, rendezvényi meghívók, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények feltételei szerint, a titkársághoz benyújtott jelentkezés alapján vehetők igénybe.

7.2    A Közgyűlés beszámolóit, közhasznúsági mellékletét határozatait és az Elnökség határozatait a titkárság tartja nyilván. Ezeket - törvényben meghatározott jogi személyek mellett - bármely érdeklődő megtekintheti, - az Elnökséghez címzett előzetes írásbeli értesítésre. A határozatokról minden érdeklődő - a saját költségére - másolatra tarthat igényt.

Az Egyesület egyéb irataiba is bárki betekinthet, kivéve, ha a betekintés üzleti titkot vagy személyiségi jogokat sértene.

7.3    A Közgyűlés és az Elnökség határozatait a tagsággal az Egyesület titkársága írásban ismerteti és Egyesület www.opakfi.hu honlapján azok meghozatalát követő 3. napon belül teszi közzé, illetve az Egyesület székhelyén levő hirdetőtáblán az Egyesület székhelyén minden érdeklődő által hozzáférhető helyen 15 napra kifüggeszti.

A döntés által közvetlenül érintett személyeket (szervezeteket) a határozatról 8 munkanapon belül írásban közvetlenül kell értesíteni.

Az Elnökség határozatait a szakosztályok vezetőségének és a területi szerveknek írásban közvetlenül is meg kell küldeni.

 

8.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

8.1    Az Egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság, amely három tagból áll, akiket a közgyűlés választ 4 éves időtartamra.

8.2    A Felügyelő Bizottság működésére vonatkozóan ügyrenddel rendelkezik, amely tartalmazza ellenőrzési és felügyeleti jogkörét. A Felügyelő Bizottság az Egyesület működése és gazdálkodása ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

         A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

·   az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

·   a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

Az Elnök köteles az intézkedésre jogosult szervet a felügyelő bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül intézkedés céljából össze hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén közgyűlés és/ vagy az Elnökség összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

8.3    A Felügyelő Bizottság az üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vagy akadályoztatása esetén a másik két tagja (együttesen) hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van, minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyvet készít.

8.4          A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet az a személy aki, vagy akinek közeli  hozzátartozója

            a)    közgyűlés tisztséget betöltő tagja vagy az Elnökség elnöke vagy tagja,

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

       c)  az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül,- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatását.


9.

A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

 

9.1    A Tudományos Bizottság közvetlenül együttműködik az elnökkel, a több szakterületet érintő tudományos kérdésekben egyeztetett javaslatokat, állásfoglalásokat dolgoz ki.

9.2    Figyelemmel kíséri a nemzetközi kapcsolatokat, a szakosztályok, vagy ahol vannak díjbizottságok, előterjesztése alapján véleményezi a tudományos díjak odaítélését, elősegíti a szaklapok megjelenését, színvonalának javítását, illetve megfelelő szinten tartását.

9.3    Tagjai olyan személyek, akiknek a szakterületükön jelentős a tudományos munkásságuk (tudományos fokozatuk van), vagy állami/egyesületi elismerésben részesültek.

9.4    Tagjait a szakosztályok adják (szakosztályonként egy, vagy két főt).

9.5    Elnökét a közgyűlés választja meg.

 

10.

AZ ETIKAI BIZOTTSÁG

 

Az Etikai Bizottságot az Elnökség alkalomszerűen választja meg. Az Etikai Bizottság legalább 3 tagból álljon. Az Etikai Bizottság munkáját az Egyesület SZMSZ-ének rendelkezéseinek megfelelően végzi.

 

11.

AZ EGYESÜLET SZAKOSZTÁLYAI

 

11.1 Az Egyesület szakosztályokra tagozódik.

            A jelenlegi szakosztályok a következők:

        Akusztikai szakosztály;

        Audiovizuális szakosztály;

        Optikai szakosztály;

        Zaj- és rezgéscsökkentési szakosztály

 

A szakosztályok nem jogi személyek.

·   Az Egyesület minden tagja választása szerint tagja lehet valamelyik, de esetleg több szakosztálynak is.

A szakosztályokat a tagjai által 4 évenként választott vezetőség irányítja.

·   A szakosztályi és szakmai tudományos tevékenység elismeréseként az Egyesület az arra érdemeseknek díjakat adományozhat. Az egyesületi szakmai díjakat és az arra előterjesztés feltételeit az Egyesület SZMSZ-e tartalmazza.

A szakosztályok elnökei,  az Elnökségbe tagjai. A szakosztályok vezetősége az Egyesület bizottságaiba képviselőket delegál.

A szakosztályi vezetőség állhat

·   szakosztályi elnökből és/vagy szakosztályi vezetőből (titkárból)

·   a szakosztály által meghatározott létszámú vezetőségi tagból.

A szakosztályok vezetőségei évenként kötelesek munkatervet és pénzügyi tervet készíteni.

A szakosztályok vezetői kötelesek évente a tagjaiknak tevékenységükről beszámolni.

A szakosztályok önálló szerződéses kapcsolatot nem létesíthetnek.

A szakosztályok hivatalos levelezést az Egyesület titkársága útján folytathatnak.

11.2 Területi csoportok

A szakosztályok az Egyesület székhelyén kívül - ahol a tagok száma azt indokolttá teszi - területi csoportokat létesíthetnek.

A területi csoport az Egyesület illetékes szakosztályával szakmai együttműködésben segíti a munkát. Székhelyét és működési körét, ügyrendjét az Egyesület Elnöksége hagyja jóvá. Jogait és kötelezettségeit önálló ügyrendje szabályozza.

A területi csoport vezetője évenként elkészíti a csoport munkatervét és pénzügyi tervét.

A területi csoport külföldi, szerződéses kapcsolatokat és megállapodásokat csak az Elnökség hozzájárulásával köthet.

A területi csoport vállalkozási tevékenységét az Elnökség által jóváhagyott keretek között folytathatja.

 

  12.

AZ EGYESÜLET JÖVEDELME ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

12.1 Az Egyesület vagyona

12.1.1 Az Egyesület önálló vagyonnal rendelkezik, amelynek forrása az Egyesület alapítása óta a működés során szerzett és felhalmozott vagyon.

12.1.2 Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből fakadó kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

12.1.3 Az Egyesület megszűnése esetén a tartozások és az összes fizetési kötelezettség kiegyenlítése után fennmaradó rész a jogutód szervezetet illeti meg.

12.1.4 Jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó, kötelezettség-mentes vagyon az Egyesület cél szerinti működéséhez közelálló közhasznú szervezet, vagy szakirányú oktatási intézmény részére adományozandó a Közgyűlés vagy a felszámoló biztos határozata alapján.

12.2 Az Egyesület gazdálkodása

12.2.1 Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén kívül az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület az Alapszabály 2.4 pontjában meghatározott cél szerinti tevékenységet - ide értve a közhasznú tevékenységet is – folytat és célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve.

12.2.2 Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az Alapszabály által meghatározott célok szerinti közhasznú tevékenységre fordítja.

12.2.3 Az Egyesület bevételei:

 

         *  a tagok által befizetett tagdíjak

·   a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

·   egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

·   gazdasági-vállalkozási tevékenységből, szolgáltatás nyújtásából származó bevétel,

·   költségvetési támogatás,

·   az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel,

·   más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,

·   egyéb bevételek.

 

12.2.4 Az Egyesület kiadásai:

·   a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),

·   az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),

·   a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),

·   a közhasznú és az egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült - a bevételarányosan megosztott - közvetett költségek (ráfordítások, kiadások).

12.2.5 Az Egyesület a 13.2.4 pontban meghatározott költségeit és kiadásait az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági vállalkozási tevékenység, továbbá közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység között ezen tevékenységek árbevételének arányában kell évente megosztani. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele nem érheti el az Egyesület éves összes bevételének 60%-át.

12.2.6 Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül nem használhatja fel.

12.2.7 Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatás elszámolásának feltételeit, módját.

12.2.8Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint ezek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által a tagoknak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

12.2.9. Az Egyesület egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján támogatásokat nyújthat, ha a támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az Egyesületi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

Ha az Egyesület a támogatási jellegű tevékenységei keretében nyújtandó juttatásait pályázathoz köti, a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A kiírandó pályázat feltételrendszerét a pályázat kiírását megelőzően az Elnökség köteles kidolgozni az egyesületi célok mindenkori szem előtt tartásával. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, valamint határidejéről az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, a támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról az Elnökség ¾-es szótöbbséggel dönt.

13.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

13.1  A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (12.30.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve azok módosításai az irányadóak.

13.2  A jelen Alapszabálynak a 2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznú jogállás megállapítására vonatkozó rendelkezései, a közhasznúsági nyilvántartásba vételt követően lép hatályba.

13.3  A jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az OPAKFI Egyesület 2015.április 9-i közgyűlése fogadta el.

Budapest, 2015. április 9.

                                                                         ………………………..

                                                                         Dr. Lupkovics Gábor

                                                                                elnök

                                                                         OPAKFI Egyesület

Záradék:

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

………………………………….                         ………………………………………………….

Dr. Koczó Júlia                                                       Dr. Lupkovics Gábor

ügyvéd                                                                        elnök

lajstromszám: BÜK 01-006517                                OPAKFI Egyesület

                                                                             

Scientific Society for Optics, Acoustics, Motion Pictures and Theatre Technology

Founded in 1933

President: Dr.Lupkovics Gábor
Secretary general: Kvojka Ferenc
Chair of the Scientific Committee: Dr.Balogh Géza
Chairman of the Supervisory Board: Dr.Füredi Károly
Board members: Becsei Katalin, Urbin Ágnes

Statements

Itt tekinthetők meg az 1%-os adóhányad felhasználásáról szóló tájékoztatók, jelentések, mérlegek stb.

More

Basic Regulations

Az egyesület alapszabálya

More

Join Us (HU)

Online jelentkezés

More

Sections

Section of Acoustics

President: Beáta Mesterházy
Secretary general: Zsuzsanna Alabárdos
Board members: Géza Balogh, Gergely Borsi, Zoltán Horváth, Attila Balázs Nagy

Section of Motion Picture

President: Bence Képessy
Board members:: László Babiczky, Károlyné Borhi

Section of Optics

President: Dr. Aladár Czitrovszky
Secretary general: Ákos Antal
Board members: András Podmaniczky, Tamás Abonyi, Gábor Lupkovics

Section of Noise and Vibration Control

President: András Muntag
Secretary general: Miklós Márkus
Board members: Mária Ropoliné Lázár, Ágnes Póta, Ferenc Kvojka

Our sponsors

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.