Nyomtatás

 

 OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY-a

(A 2015. április 9-ei Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1    Az Egyesület neve:

Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület

Rövid neve: OPAKFI Egyesület

Angolul:

Scientific Society for Optics, Acoustics, Motion Pictures and Theatre Technology

Franciául:

Société Scientifique d'Optique, d'Acoustique, de la Technique de Cinematographie et de Théatre

Németül:

Wissenschaftlicher Verein für Optik, Akustik, Kino- und Theatertechnik

1.2    Az Egyesület országos tudományos, társadalmi szervezet, mely jogi személyként működik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) és Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv) rendelkezései szerint.

1.3    Az Egyesület politikai pártoktól mindenkor független, azoktól anyagi támogatást semmikor nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Politikai választásokon jelöltállításban, választási kampányban, illetve azok elősegítésében sem önállóan, sem másokkal közösen nem vesz részt, és azokat nem támogatja.

1.4    Az Egyesület közhasznú szervezetként működik, tevékenységével hozzá kíván járulni a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, közvetlenül vagy közvetve közfeladat teljesítését szolgálja, közérdekből, haszonszerzési cél nélkül a jogszabályokban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve.

1.5    Az Egyesület székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A., félemelet 16.

1.6    Az Egyesület működési területe: Magyarország, működésének területi hatóköre, földrajzi kiterjedése szerint országos és nemzetközi.

1.7    Az Egyesület alapítási éve: 1933.

1.8    Az Egyesület pecsétje köriratban: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (1933) "OPAKFI"

1.9       Az Egyesületet az elnök és a főtitkár önállóan jegyzi.                                                              

 

2.

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI, ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

2.l        Az Egyesület elsődleges célja: „Szakterületein a tudományos és technikai haladás előmozdítása, tudományos tevékenység,annak társadalmi hasznosítása, ismeretterjesztés és oktatás”

         Az Egyesület további céljai:

           2.2     Az Egyesület a fenti célok megvalósítására a 2.3. pontban részletezett szakosztályokat hoz létre, amelyek szakmai önállósággal hajtják végre a 2.4-2.15 pontban felsorolt valamennyi feladatot a szakosztályuk speciális sajátosságainak megfelelően. A szakosztályok a fenti célok megvalósítása érdekében szükség, illetve igény szerint egymással együttműködnek.

2.3 Az Egyesület szakosztályai és az azok által művelt szakterületek:

A szakosztály megnevezése

Szakterület

Akusztikai szakosztály

akusztika, színháztechnika

Audiovizuális szakosztály

audiovizuális (multimédiás) technika, film- és videoterjesztés

Optikai szakosztály

optika, finommechanika, mikrotechnika, mechatronika és elektronikai technológia

Zaj- és rezgéscsökkentési szakosztály

zaj- és rezgéscsökkentés, levegőtisztaság-védelem

 

  


2.4 Az egyesület céljainak megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységeket fejti ki:

       
 

Az Egyesület

közhasznú tevékenysége

Közfeladat

Jogszabályhely

1.

 

Tudományos tevékenység, kutatás, fejlesztési és innovációs stratégia (KFI stratégia) megalkotása, kutatóhelyek létesítése, vállalkozások ösztönzése KFI eredmények létrehozására,   együttműködés az EU programjaiban, KFI   eredmények külföldi hasznosítása.

2014.évi LXXVItv.a tudományos kutatásról, fejlesztéséről és innovációról,

2.§a-g;

4.§ 1.bek. a.) c.) d.)e.) f.) g.;

10.§


2.

 

Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, ezen belül köznevelési intézmény alapításának és fenntartásának támogatása, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés, oktatás, köznevelési hídprogramok keretében folyó nevelés, oktatás.

2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről

4.§ (1) bek. c-u)

3.

 

Kulturális tevékenység, ezen belül művészi alkotómunka feltételeinek javítása, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, művészeti intézmények támogatása, művészi értékek létrehozásának és megőrzésének segítése, kulturális szolgáltatások, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása.

1991.évi XX.ta helyi önkormányzatok és szerveik, …… feladat és hatásköreiről 121§a)-b;

2011.évi CLXXXIX tv.Magyarország helyi önkormányzatairól

13.§(1) 7.;

2008.évi XCIX tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3.§(1) )

2.4    Az Egyesület a műszaki és tudományos fejlődés előmozdítása érdekében

Az Egyesület a műszaki, illetve tudományos feladatok megoldására munkabizottságokat szervezhet.

Az Egyesület a szakterületein kiemelten foglalkozik a környezetvédelem és a minőségbiztosítás kérdéseivel.

2.5    Az Egyesület a szakterületein

2.6    Az Egyesület a hazai és külföldi tudományos és műszaki eredmények széleskörű ismertetése és gyakorlati alkalmazása érdekében

2.7    Az Egyesület a szakmai képzés érdekében

2.8    Az Egyesület a szakterületeit érintő tudományszakok közötti kapcsolat teremtés érdekében

2.9    Az Egyesület a tagság véleményének képviselete érdekében

2.10 Az Egyesület szakértői tevékenységet folytat, megbízás alapján szakvéleményeket, tanulmányokat készít.

2.11 Az Egyesület együttműködhet olyan gazdasági társaságokkal, amelyek elősegítik a saját céljai megvalósítását.

2.12 Az Egyesület a jogszabályokban megengedett keretek között, kiegészítő jelleggel, a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytathat, de befektetési tevékenységet nem folytat.

2.13 Az Egyesület együttműködik külföldi társegyesületekkel, képviselteti magát nemzetközi szervezetekben, valamint képviseli az adott szakterület hazai közösségét.

2.14 Az Egyesület díjakat alapít és adományoz, emlékérmeket ad ki.

2.15 Az Egyesület közhasznú és egyéb szolgáltatásai nyilvánosak; programfüzet, rendezvényi meghívók, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények feltételei szerint, a Titkársághoz benyújtott jelentkezés alapján vehetők igénybe.

2.16  Az Egyesület az Ectv. 75.§ (5) bekezdése alapján és a VII. fejezete szerint 2014. május 31. napjáig köteles kezdeményezni az Ectv-nek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. Ezen időpontig megtartja korábban bejegyzett közhasznú jogállását.

2.17  Az Egyesület megtartja közhasznú szervezeti minősítését, amennyiben megfelel az Ectvfoglalt feltételeknek. Így különösen, ha létesítő okiratában megjelölt, közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet végez és ez a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését szolgálja, ahhoz megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és amelynek megfelelő a társadalmi támogatottsága. Ezen feltételeknek és tevékenységeknek tükröződni kell az Egyesület éves beszámolójában, valamint a hozzá tartozó közhasznúsági mellékletben. Az Egyesület köteles a tárgyévet követő május 31-ig a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági mellékletét elkészíteni és a beszámolóval azonos módon letétbe helyezni és az elfogadástól számított 30 napon belül közzétenni.

         Az Egyesület a szolgáltatásait nyilvánosan a www.opakfi. hu honlapon közzéteszi.

2.18 Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személyek is részesülhessenek a közhasznú szolgáltatásokból. A szolgáltatást a tagsági joggal nem rendelkező személyek, az Elnökségnek történt előzetes írásos bejelentés után igénybe vehetik.

3.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

3.l     Rendes tagok lehetnek mindazok a hazai személyek, akik az Egyesület szakterületei iránt érdeklődnek, célkitűzéseit magukévá teszik, munkájában részt kívánnak venni és alapszabályát elfogadják. Jogaikat és kötelezettségeiket a 4. pont tartalmazza.

3.2    Ifjúsági tagok lehetnek a hazai oktatási intézmények nappali tagozatainak hallgatói, valamint végzett növendékei a végbizonyítványuk megszerzését követő év végéig.

3.3    Tiszteleti tagok lehetnek olyan hazai vagy külföldi kiemelkedő tudományos vagy közéleti személyiségek, akik az Egyesület munkájának előmozdításában érdemeket szereztek és akiket a közgyűlés tiszteleti tagnak megválaszt.

A tiszteleti tagok egyesületi tisztségre nem választhatóak, és nem rendelkeznek egyesületi választójoggal sem, és tagdíjat sem fizetnek. Részt vehetnek az Egyesület egy, vagy egyidejűleg több szakosztályának műszaki-tudományos munkájában, bizottságaiban. Részt vehetnek továbbá az Egyesület vállalkozási tevékenységében, az Egyesület rendezvényein részvételi díj kedvezményben részesülhetnek.

3.4    Jogi tagok lehetnek azok a gazdálkodó szervezetek, intézmények, stb., amelyek az Egyesület munkáját anyagilag és erkölcsileg támogatni kívánják, az Egyesület segítségét munkájukhoz igénybe kívánják venni és minderről az Egyesülettel megállapodást kötnek.

4.

EGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

4.l     A rendes tagok jogai:

Az Egyesület tagjai és a jogi tagok képviselői

 1. 2A rendes tagok kötelessége az Egyesület tagjai az alapszabály előírásait megtartani és tagdíj befizetési kötelezettségüknek rendszeresen eleget tenni.
 2. 3A tagdíj
  1. 3.1 rendes tagok esetében a közgyűlés által évente meghatározott egyéni tagdíj,
  2. 5.1a tag kilépésével,
  3. 5.2a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
  4. 5.3az éves tagdíj befizetésének elmulasztása esetén, a következő év végén,
  5. 5.4a tag halálával, jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével
  6. 2A közgyűlés rendes, tisztújító és rendkívüli lehet. Rendes közgyűlést az Egyesület évente tart. Tisztújító közgyűlést az Egyesület 4 évenként rendez. Rendkívüli közgyűlést az Elnökség bármikor összehívhat, ha pedig legalább 50 tag - a cél megjelölésével - ezt kéri, az Elnökség összehívni köteles.
   1. 3 Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
    1. )az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
    2. )az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
    3. )az Egyesület céljának elérése veszélybe került.
 3. )az Egyesület alapszabályának jóváhagyása és módosítása,
 4. )az Egyesület alapvető feladatainak és működési irányelveinek meghatározása,
  1. )az Egyesület két közgyűlés közötti időszakban végzett munkájának megvitatása az Elnökség, tevékenységének értékelése,
  2. )az alább felsorolt egyesületi vezető tisztségviselőknek 4 évi időtartamra titkos szavazással való megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása:

4.3.2     jogi tagok esetében kétoldalú megállapodással rögzített, egy naptári évre szóló jogi tagdíj, amely év közben nem szüntethető meg.

4.4    A tagok felvétele:

         A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A felvételt a szakosztályok vezetőségének javaslata alapján az Elnökség fogadja el. A tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

4.5    A tagság megszűnése:

   Az egyesületi tagság megszűnik

4.5.5     az Egyesület a kizárás intézményét nem alkalmazza.

4.6     A tagság megszűnésével a tag jogai is azonnal megszűnnek.

 

5.

A KÖZGYŰLÉS, AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI

 

5.l     A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve. amely az egyesületi alapszabály és az egyéb idevonatkozó jogszabályok figyelembevételével az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

5.4     Az 5.3 pont miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

5.5   A közgyűlés hatásköre:

5.1.1       A közgyűlésnek kizárólagos döntési joga van az alábbi esetekben: 

 1. )az Egyesület megszüntetése, más egyesülettel, szövetséggel való egyesülése, vagy szétválása,
 2. )az éves költségvetés, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, amely a következőket tartalmazza:
 1. )az éves egyéni tagdíj megállapítása,
 2. )   vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll,
 3. )
 4. )jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
 5. ) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és dí­jazásának megállapítása,
 6. ) végelszámoló kijelölése,
 7. )döntés mindazon ügyekben, amelyeket valamely jogszabály a hatáskörébe utal.
 8. 1.2A közgyűlés előkészítése:
  1. )A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele plusz egy tag jelen van. A közgyűlési meghívóban meg kell határozni a határozatképtelenség miatt megismételendő közgyűlés helyét és idejét is, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az ily módon megismételt közgyűlés - csak a meghirdetett napirendi pontokban - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
  2. )A közgyűlésen

 

A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét az Elnökség a kitűzött időpont előtt legalább egy hónappal a Meghívóban írásban közli a tagsággal. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A közgyűlési beszámolót és valamennyi, a közgyűlésen megvitatandó dokumentumot a tagok rendelkezésére kell bocsátani az Egyesület honlapján (http://www.opakfi.hu).

         5.1.3   A közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal bármely tag indoklással ellátott, az Egyesülethez címzett, írásos bejelentéssel kérheti a napirend kiegészítését, amelyről az Elnökség dönt. Amennyiben az Elnökség a napirend kiegészítésről nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadása előtt külön határoz a napirend kiegészítés elfogadásáról.

5.1.4 A közgyűlés rendje:

             A közgyűlésen az Egyesület minden rendes tagja azonos mértékű szavazati joggal vehet részt. Az ülés megkezdésekor a közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a hitelesítő 2 tagot, 2 szavazatszámlálót. A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére és gondoskodik arról, hogy a határozatképességet minden egyes szavazásnál megvizsgálják.

 1. )Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlés hagyja jóvá, egyszerű szótöbbséggel.
 2. )A vezető tisztségviselőket a közgyűlés titkos szavazással választja meg.
 3. )A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabály és az egyesület céljának módosítására és az Egyesület megszűnésére vonatkozó határozatokat, amihez a jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség. A vezető tisztségviselők megválasztásához többes jelölés esetén a szavazásban résztvevők 50 %-át meghaladó számú, érvényes szavazatra van szükség. Ez az első választási körben a két legtöbb szavazatot kapott személyre korlátozott, újabb szavazással is elérhető.
 4. )A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek hitelességét a közgyűlés által választott levezető elnök, a 2 hitelesítő tag és a jegyzőkönyvvezető igazolja.
 5. )A közgyűlés határozatait sorszámozva, dátummal ellátott jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely tartalmazza a határozat megfogalmazását, hatályát, a döntést támogatók, illetve az ellenzők számát.

5.1.5 A közgyűlésen hozott döntésekről külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés időpontját, a döntés hatályát, az elfogadók és az ellenzők számarányát, valamint az elfogadott határozat pontos szövegét és sorszámát.

5.1.6 A közgyűlés nyilvános.

5.1.7A közgyűlésen hozott döntéseit azok meghozatalát követő 3. napon az elnökség az Egyesület www.opakfi.hu honlapon teszi közzé, illetve az Egyesület székhelyén levő hirdetőtáblán a határozat meghozatalától számított 15 napos időtartamra kifüggeszti.

5.1.8Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba a titkárságon történt bejelentés után a titkárság 8 napon belül betekintést nyújt a kérelmezőnek.

5.1.9Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói közlésének nyilvánosságára vonatkozó szabályokat az Alapszabály VII. fejezete tartalmazza.

5.2    Az Egyesületet a 7 tagú Elnökség irányítja. Az Elnökség az Egyesület operatív irányító és végrehajtó szerve. Két Közgyűlés között intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét. Az Elnökség munkáját az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a főtitkár vagy az Elnökség tagjai közül meghatalmazott személy vezeti.

5.2.1   Az Elnökség tagjai:

az Egyesület elnöke,

az Egyesület főtitkára,

az Egyesület Tudományos Bizottságának elnöke,

       az Akusztikai szakosztály elnöke;

         az Audiovizuális szakosztály   elnöke;

         az Optikai szakosztály elnöke;

         a Zaj- és rezgéscsökkentési szakosztály elnöke

Állandó meghívottak:

Az Elnökségnek joga van bármikor tanácskozó tagokat meghívni.

5.2.2 Az egyesület törvényes képviseletét az elnök és a főtitkár látja el.

         A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

         A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

5.2.3Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./ a tagság nyilvántartása;

i./   az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./   a tag felvételéről való döntés.

m/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

5.2.4 Az Elnökség feladatai továbbá:

5.2.5    Az Elnökség ülését az Egyesület elnöke írásban (e-mailben), a napirend megjelölésével, az ülést megelőzően legalább 8 munkanappal hívja össze. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

5.2.6    Az Elnökség határozatképes, ha legalább hat tagja jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Ha azonban egyetlen tag is úgy kívánja, az előterjesztés fölött titkos szavazással kell dönteni.

5.2.7    Az Elnökség üléséről, határozatairól jegyzőkönyvet kell vezetni, amit a titkárságon kell nyilvántartani és az Elnökség tagjainak az ülést követő 2 héten belül el kell juttatni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés sorszámát, tárgyát, hatályát, tartalmát, a döntést támogatók és ellenzők személyét.

5.2.8    Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.

5.3       A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

5.4       Az Egyesület vezető tisztségviselői:

5.4.1    Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, vagy annak közeli hozzátartozója, aki olyan vállalkozás tagja, vagy annak vezető beosztású alkalmazottja, amelyik az Egyesülettel üzleti (vállalkozási) kapcsolatban áll. Nem tekintendő üzleti (vállalkozási) kapcsolatnak az Egyesület célja szerinti tevékenység körében keletkezett szerződés.

5.4.2    Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki bármely olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig,

a)   amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az Állami Adó- és Vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b)   amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c)   amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d)   amelynek adószámát az Állami Adó- és Vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

5.4.3    A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5.4.4    A tisztségviselők a jóváhagyott éves költségvetésben meghatározott kereten belül az Elnökség határozata alapján - a bármely egyesületi tag által megkapható kitüntetés mellett - tiszteletdíjban részesülhetnek.

5.4.5 Az Egyesület képviseletét nemzetközi szervezetekben az Elnökség által megbízott személyek látják el.

5.4.6 Az Egyesület elnöke

5.4.7       Az Egyesület főtitkára

5.4.8 Az elnök és a főtitkár intézkedéseikért az Egyesület Közgyűlésének és az ellenőrzésre jogosult állami szerveknek felelősek.

5.4.9 Az elnök vagy a főtitkár lemondása, illetve tartós távolléte esetén a tisztségében maradó, illetve a tevékenységét folytató, teljes körűen ellátja a másik felelősségi körébe tartozó teendőket.

6.

A TITKÁRSÁG 

 

6.1    A titkárság munkáját a főtitkár irányítja.

6.2    A titkárság feladatai:

6.3    titkárság tevékenységét az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szabályozza, amit az Elnökség hagy jóvá.

7.

NYILVÁNTARTÁS, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

 

7.1 Az Egyesület Alapszabálya, működési szabályai, beszámolói, pályázatai és hirdetményei nyilvánosak. Programfüzet, rendezvényi meghívók, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények feltételei szerint, a titkársághoz benyújtott jelentkezés alapján vehetők igénybe.

7.2    A Közgyűlés beszámolóit, közhasznúsági mellékletét határozatait és az Elnökség határozatait a titkárság tartja nyilván. Ezeket - törvényben meghatározott jogi személyek mellett - bármely érdeklődő megtekintheti, - az Elnökséghez címzett előzetes írásbeli értesítésre. A határozatokról minden érdeklődő - a saját költségére - másolatra tarthat igényt.

Az Egyesület egyéb irataiba is bárki betekinthet, kivéve, ha a betekintés üzleti titkot vagy személyiségi jogokat sértene.

7.3    A Közgyűlés és az Elnökség határozatait a tagsággal az Egyesület titkársága írásban ismerteti és Egyesület www.opakfi.hu honlapján azok meghozatalát követő 3. napon belül teszi közzé, illetve az Egyesület székhelyén levő hirdetőtáblán az Egyesület székhelyén minden érdeklődő által hozzáférhető helyen 15 napra kifüggeszti.

A döntés által közvetlenül érintett személyeket (szervezeteket) a határozatról 8 munkanapon belül írásban közvetlenül kell értesíteni.

Az Elnökség határozatait a szakosztályok vezetőségének és a területi szerveknek írásban közvetlenül is meg kell küldeni.

 

8.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

8.1    Az Egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság, amely három tagból áll, akiket a közgyűlés választ 4 éves időtartamra.

8.2    A Felügyelő Bizottság működésére vonatkozóan ügyrenddel rendelkezik, amely tartalmazza ellenőrzési és felügyeleti jogkörét. A Felügyelő Bizottság az Egyesület működése és gazdálkodása ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

         A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

Az Elnök köteles az intézkedésre jogosult szervet a felügyelő bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül intézkedés céljából összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén közgyűlés és/ vagy az Elnökség összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

8.3    A Felügyelő Bizottság az üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vagy akadályoztatása esetén a másik két tagja (együttesen) hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van, minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyvet készít.

 1. 4A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója

           a) közgyűlés tisztséget betöltő tagja vagy az Elnökség elnöke vagy tagja,

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

       c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül,- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatását.


9.

A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

 

9.1    A Tudományos Bizottság közvetlenül együttműködik az elnökkel, a több szakterületet érintő tudományos kérdésekben egyeztetett javaslatokat, állásfoglalásokat dolgoz ki.

9.2    Figyelemmel kíséri a nemzetközi kapcsolatokat, a szakosztályok, vagy ahol vannak díjbizottságok, előterjesztése alapján véleményezi a tudományos díjak odaítélését, elősegíti a szaklapok megjelenését, színvonalának javítását, illetve megfelelő szinten tartását.

9.3    Tagjai olyan személyek, akiknek a szakterületükön jelentős a tudományos munkásságuk (tudományos fokozatuk van), vagy állami/egyesületi elismerésben részesültek.

9.4    Tagjait a szakosztályok adják (szakosztályonként egy, vagy két főt).

9.5    Elnökét a közgyűlés választja meg.

 

10.

AZ ETIKAI BIZOTTSÁG

 

Az Etikai Bizottságot az Elnökség alkalomszerűen választja meg. Az Etikai Bizottság legalább 3 tagból álljon. Az Etikai Bizottság munkáját az Egyesület SZMSZ-ének rendelkezéseinek megfelelően végzi.

 

11.

AZ EGYESÜLET SZAKOSZTÁLYAI

 

11.1 Az Egyesület szakosztályokra tagozódik.

            A jelenlegi szakosztályok a következők:

        Akusztikai szakosztály;

        Audiovizuális szakosztály;

        Optikai szakosztály;

        Zaj- és rezgéscsökkentési szakosztály

A szakosztályok nem jogi személyek.

A szakosztályokat a tagjai által 4 évenként választott vezetőség irányítja.

A szakosztályok elnökei, az Elnökségbe tagjai. A szakosztályok vezetősége az Egyesület bizottságaiba képviselőket delegál.

A szakosztályi vezetőség állhat

A szakosztályok vezetőségei évenként kötelesek munkatervet és pénzügyi tervet készíteni.

A szakosztályok vezetői kötelesek évente a tagjaiknak tevékenységükről beszámolni.

A szakosztályok önálló szerződéses kapcsolatot nem létesíthetnek.

A szakosztályok hivatalos levelezést az Egyesület titkársága útján folytathatnak.

11.2 Területi csoportok

A szakosztályok az Egyesület székhelyén kívül - ahol a tagok száma azt indokolttá teszi - területi csoportokat létesíthetnek.

A területi csoport az Egyesület illetékes szakosztályával szakmai együttműködésben segíti a munkát. Székhelyét és működési körét, ügyrendjét az Egyesület Elnöksége hagyja jóvá. Jogait és kötelezettségeit önálló ügyrendje szabályozza.

A területi csoport vezetője évenként elkészíti a csoport munkatervét és pénzügyi tervét.

A területi csoport külföldi, szerződéses kapcsolatokat és megállapodásokat csak az Elnökség hozzájárulásával köthet.

A területi csoport vállalkozási tevékenységét az Elnökség által jóváhagyott keretek között folytathatja.

 

  12.

AZ EGYESÜLET JÖVEDELME ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

12.1 Az Egyesület vagyona

12.1.1 Az Egyesület önálló vagyonnal rendelkezik, amelynek forrása az Egyesület alapítása óta a működés során szerzett és felhalmozott vagyon.

12.1.2 Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből fakadó kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

12.1.3 Az Egyesület megszűnése esetén a tartozások és az összes fizetési kötelezettség kiegyenlítése után fennmaradó rész a jogutód szervezetet illeti meg.

12.1.4 Jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó, kötelezettség-mentes vagyon az Egyesület cél szerinti működéséhez közelálló közhasznú szervezet, vagy szakirányú oktatási intézmény részére adományozandó a Közgyűlés vagy a felszámoló biztos határozata alapján.

12.2 Az Egyesület gazdálkodása

12.2.1 Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén kívül az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület az Alapszabály 2.4 pontjában meghatározott cél szerinti tevékenységet - ide értve a közhasznú tevékenységet is – folytat és célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve.

12.2.2 Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az Alapszabály által meghatározott célok szerinti közhasznú tevékenységre fordítja.

12.2.3 Az Egyesület bevételei:

         * a tagok által befizetett tagdíjak

12.2.4 Az Egyesület kiadásai:

12.2.5 Az Egyesület a 13.2.4 pontban meghatározott költségeit és kiadásait az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági vállalkozási tevékenység, továbbá közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység között ezen tevékenységek árbevételének arányában kell évente megosztani. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele nem érheti el az Egyesület éves összes bevételének 60%-át.

12.2.6 Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül nem használhatja fel.

12.2.7 Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatás elszámolásának feltételeit, módját.

12.2.8Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint ezek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által a tagoknak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

12.2.9. Az Egyesület egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján támogatásokat nyújthat, ha a támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az Egyesületi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

Ha az Egyesület a támogatási jellegű tevékenységei keretében nyújtandó juttatásait pályázathoz köti, a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A kiírandó pályázat feltételrendszerét a pályázat kiírását megelőzően az Elnökség köteles kidolgozni az egyesületi célok mindenkori szem előtt tartásával. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, valamint határidejéről az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, a támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról az Elnökség ¾-es szótöbbséggel dönt.

13.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

13.1  A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (12.30.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve azok módosításai az irányadóak.

13.2  A jelen Alapszabálynak a 2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznú jogállás megállapítására vonatkozó rendelkezései, a közhasznúsági nyilvántartásba vételt követően lép hatályba.

13.3  A jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az OPAKFI Egyesület 2015.április 9-i közgyűlése fogadta el.

 

Budapest, 2015. április 9.

Dr. Lupkovics Gábor sk.

elnök

OPAKFI Egyesület

Záradék:

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

                    

Dr. Koczó Júlia sk.
ügyvéd

lajstromszám: BÜK 01-006517

Dr. Lupkovics Gábor sk.
elnök
OPAKFI Egyesület